Hoppa till sidans innehåll

Bestämmelser


Vad heter den publikation som ges ut av Segelflyget och som innehåller bestämmelser som rör segelflyg?

Segelflyghandboken (SHB)

Visa svar


Dölj svar


Är AFIS ett flygtrafikledningsorgan eller ett flygkontrollorgan?

Flygtrafikledningsorgan.

Visa svar


Dölj svar


Vilken principiell skillnad finns det beträffande utsträckningen i höjdled mellan en kontrollzon och övrigt kontrollerat luftrum?

En kontrollzon CTR sträcker sig från marken upp till en varierande höjd (300-600 m MSL) och övrigt luftrum börjar på en viss given höjd över marken till en given max höjd.

Visa svar


Dölj svar


Vad krävs för att flyga i ett TMA?

Att man upprättar dubbelriktad radioförbindelse och får en klarering (färdtillstånd) med flygtrafikledningen. Det är även krav på höjdrapporterande transponder.

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär en segelflygsektor i ett TMA?

Många av landets segelflygfält ligger under ett TMA. För att göra det praktiskt möjligt att segelflyga här, kan segelflygsektorer inrättas. ATS betraktar en upprättad segelflygsektor som ett avblockat område.

Visa svar


Dölj svar


VFR-flygning skall utföras så att luftfartyget framförs med sikt och avstånd till moln (såväl horisontellt som vertikalt) som är lika med eller större än vissa givna minimivärden. Vilka är dessa minimivärden i olika delar av luftrummet?

Sikt & Avstånd till moln enligt bilden:

Visa svar


Dölj svar


Vad gäller beträffande flygning upp till molnbasen med segelflygplan?

Flygning med segelflygplan upp till molnbas är godkänt
(Enl. AIP/särskilda föreskrifter för segelflygning) och benämns med ”IFR-flygning med marksikt”. Flygningen får genomföras under moln upp till molnundersidan i klar luft med flygsikt minst 8 km samt med marksikt som möjliggör kontinuerlig visuell positionsbestämning.

Visa svar


Dölj svar


Hur gör man för att ta reda på om ett R-område är upprättat?

Man kontaktar ACC om man befinner sig i luften, eller kontaktar ett briefingkontor. Uppgifterna om fasta R-områden finns i AIP & NOTAM.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med befälhavaransvar?

Förare som har det yttersta ansvaret för sitt luftfartyg och är skyldig att följa de trafikregler som finns.

Visa svar


Dölj svar


Två luftfartyg möts på nästan rakt motsatta kursen så att risk för kollision föreligger. Vem är väjningsskyldig och hur skall man manövrera?

Båda ska väja till höger.

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär begreppet ”upphinnande luftfartyg”?

Med upphinnande menas att ett lyftfartyg befinner sig i en sektor + - 70 grader från flygplanets längdaxel. Om ett luftfartyg hinner upp ett annat och behöver köra om så ska det ske på höger sida.

Visa svar


Dölj svar


Vem har företräde till startbanan, ett landande eller ett startande flygplan?

Ett landande flygplan.

Visa svar


Dölj svar


Ett segelflygplan och ett motorplan ligger båda på medvindslinjen på ungefär 150 meter i höjd med ”märket”. Vilket flygplan har företräde?

Ett segelflygplan har alltid företräde.

Visa svar


Dölj svar


Två luftfartyg på samma höjd håller kursen som skär varandra. Vem är väjningsskyldig om:
a) båda är motorplan
b) båda är motorplan och det ena bogserar ett segelflygplan
c) det ena är ett segelflygplan och det andra är ett motorplan
d) det ena är ett segelflygplan och det andra en bemannad friballong

a) Den som kommer från vänster.
b) Den som inte bogserar väjer.
c) Motorplanet väjer.
d) Segelflyget väjer.

Visa svar


Dölj svar


Om du vill mäta och ange höjden i flygnivå måste du ställa in höjdmätaren på ett visst lufttryck (standardinställning). Vilket är lufttrycket?

1013 hPa

Visa svar


Dölj svar


Vad gäller beträffande VFR-flygning över FL 195?
Inte tillåtet över flygnivå FL 195.

Visa svar


Dölj svar


I vilka fall måste färdplan inlämnas till flygtrafikledningsorgan?

a) Flygning där kontrolltjänst ska utövas.
b) Flygning inom vissa fastställda områden.
c) Flygning som innebär passage av svensk territorialgräns.
d) Flygning VFR-mörker eller IFR på eller över 1500 m AMSL.
Detta berör segelflygplan som flyger i moln. För detta accepteras dock
förkortad färdplan per radio.
e) Lämna färdplan på eget initiativ för att förenkla för flyginformations-, alarmerings- och flygräddningstjänst.

Visa svar


Dölj svar


Förutom segelflygchef och segelflyglärare finns en funktionär som kallas segelflygledare.
a) Vilken funktion har flygledaren?
b) Vem godkänner och utser flygledare?

a) Segelflygledaren ansvarar att segelflygverksamheten ute på startplatsen bedrivs på ett säkert sätt.
b) Segelflygchefen.

Visa svar


Dölj svar


Får ett segelflygplan, utan klarering (färdtillstånd), passera genom något TMA-område?

Nej!

Visa svar


Dölj svar


På vilken minimihöjd får ett luftfartyg framföras enligt trafikreglerna (BCL-T)?

300 meter över högsta hinder inom en radie av 600 meter inom tättbebyggt samhälle. I övrigt 150 meter över marken.

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär begreppet ”mörker”?

Tillstånd som anses råda under den tiden mellan solnedgång och soluppgång.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med PPR?

Förhandstillstånd erfordras före användning av flygplatsen.

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär/betyder förkortningarna?
a) ONH
b) QFE
c) STD
d) FL
e) CTR
f) TMA
g) VMC
h) IMC
i) TIA
j) TIZ

a) QNH- Lufttrycket vid aktuell flygplats omräknat till havsytan.
b) QFE- Lufttrycket vid aktuell flygplats.
c) STD- Standard setting. Höjdmätaren inställd på 1013 hPa.
d) FL- Flygnivå
e) CTR- Kontrollzon.
f) TMA- Terminalområde.
g) VMC- Väderförhållanden som medger flygning enligt VFR.
h) IMC- Instrumentväderförhållande.
i) TIA- Trafikinformationsområde.
j) TIZ- Trafikinformationszon.

Visa svar


Dölj svar


Kontoret på Ålleberg 
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping

Tel: 0515-371 51


Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

Logga-forbundskurser

imagec3zy.png 

Svedanor-logga

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link

Se all info