Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Teorifrågor & svar


Här hittar du exempel på teorifrågor som man ska kunna besvara under utbildningen till segelflygcertifikat.

Meteorologi

Vad krävs för att lävågor skall uppstå?

För att stående vågor skall bildas i lä av ett hinder krävs:
• markvind på åtminstone 30 km/h
• vindhastigheten skall öka med höjden
• vindriktningen bör vara vinkelrät mot hindret och någorlunda konstant med höjden
• skiktningen skall vara stabil

Visa svar


Dölj svar


När och hur bildas lävågsmoln?
I samband med stationära vågor. Bildandet beror enbart på luftfuktigheten och
vågornas amplitud. Där fuktigheten är tillräcklig bildas molnen på grund av luftens
hävning i vågens”uppförsbacke”. De upplöses när luften sjunker i ”nedförsbacken”.

Visa svar


Dölj svar


Förklara den s k ”Föhn-gluggen”.

Relativt fuktig luft tvingas uppför en sluttning. Temperaturen avtar, vattenångan kondenserar och en del av fuktigheten fälls ut som regn på lovartsidan. När luften sjunker på läsidan blir då luften torrare och varmare med mindre molnighet (Föhnglugg). (Luften blir varmare på läsidan eftersom temperaturen ökar torradiabatiskt i ett djupare skikt när luften sjunker än när den stiger. Typisk föhneffekt förutsätter stabil skiktning.)

Visa svar


Dölj svar


Vad är en rotor?

I samband med lävågor bildas nästan alltid kraftiga rotorer. Även i andra situationer med stark vind och stabil skiktning kan rotorerer bildas i lä av branta sluttningar. Rotorer, för vilka man bör ha stor respekt som segelflygare, är rullar parallella med hindret och med horisontella axlar. I rotorer finner man uppvindar i den del som vetter mot vinden och de är alltid förknippade med kraftig turbulens.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med en luftmassa?

Med luftmassa menar man luft med relativt enhetliga egenskaper i fråga om temperatur, fuktighet och skiktning och som har stor geografisk utbredning.

Visa svar


Dölj svar


Där två luftmassor gränsar mot varandra bildas ett mer eller mindre markerat lutande skikt ( Front ) från marken och uppåt i atmosfären, inom vilket en övergång sker från den ena luftmassans egenskaper till den andra.
Kalluftmassan kännetecknas av god sikt, konvektiva moln med påtaglig dygnsvariation. Nederbörd kan förekomma i form av byar eller skurar.
I en varmluftmassa avkyls luften underifrån och skiktningen blir stabil i låg nivå. Det typiska varmmassevädret kännetecknas av nedsatt sikt och ofta låga molnbaser, ibland dimma eller duggregn. Det typiska varmmassevädret förekommer mest under vintern. I varmluftsituationer på sommaren börjar termiken sent och slutar tidigt.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med en front?

Där två luftmassor gränsar mot varandra bildas ett mer eller mindre markerat lutande skikt ( Front ) från marken och uppåt i atmosfären, inom vilket en övergång sker från den ena luftmassans egenskaper till den andra.

Visa svar


Dölj svar


Vilka huvudtyper av fronter finns?

Typer av fronter:
• Varmfront
• Kallfront ( Passiv – Aktiv )
• Ocklusionsfront

Visa svar


Dölj svar


Beskriv varmfronten.

Då en varm luftmassa tränger undan en kallare bildas en varmfront. Frontytans lutning är mycket flack (cirka 1:150). Varmfront - Då en varm luftmassa tränger undan en kallare bildas en varmfront. Frontytans lutning är mycket flack ( cirka 1:150 ). Den varma luften glider upp på den kallare och ett vidsträckt och skiktat molnsystem bildas ända upp till 100 mil framför fronten.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv en passiv kallfront.

Molnsystemet vid en Passiv kallfront liknar molnsystemet vid en varmfront. Skillnaden är den att molnen kommer i omvänd ordning och att de huvudsakligen ligger bakom fronten samt att hela molnsystemet är smalare är varmfronten.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv en aktiv kallfront.

En aktiv kallfront rör sig snabbt. Hastigheter på 70-80 km/h är inte ovanliga. Den varma luften tvingas till kraftig hävning framför fronten. I molnsystemet bildas vanligen kraftiga Cb-moln som ligger i en lång rad längs fronten. Molnen och nederbörden ligger vanligen på båda sidor om fronten. Fronten passerar snabbt och kan ge intensiv nederbörd, skurar och åska.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv ocklusionsfronterna.

Varmfronter och kallfronter utvecklas i samband med vågbildning på frontzonen mellan luftmassor. Oftast bildas ett frontsystem med en varmfront följt av en kallfront. Kallfronten rör sig snabbare än varmfronten och hinner så småningom upp denna. Där kallfronten hunnit upp varmfronten bildas en kombinerad kall- och varmfront –en ocklusionsfront - Vädret vid en ocklusinsfront kan vara en kombination av vädret vid kallfronter och varmfronter. Som regel innebär detta väder ihållande nederbörd.

Visa svar


Dölj svar


Vad är polarfronten?

Gränsen mellan polarluft i norr och tropikluft i söder benämns polarfront. Polarfronten är mest markerad vintertid. Dess läge varierar avsevärt, ofta från dag till dag, men i allmänhet är den orienterad i väst-ostlig rikting.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv hur ett lågtryck uppstår och utvecklas längs polarfronten.

Svår fråga! Lågtrycken kan uppfattas som virvlar i det stora lufthavet. På våra breddgrader är lågtrycken vanligen förknippade med frontsystem. Om en störning uppträder på polarfronten (vilken kan bestå av förändrad temperatur, förändrad vindhastighet eller riktning) kan polarfronten börja svikta och den kallare luften börjar strömma söderut. Samtidigt har längre österut den varma luften börjat glida upp över kalluften. Varmluften glider upp på den kalla i en avsmalnande platt tub. Strömmen i tuben accelererar (venturieffekt ) och corioliskraften tilltar och böjer strömmen åt höger. Detta resulterar i att lufttrycket faller och ett lågtryck bildas vid vågspetsen. Framför varmfronten faller lufttrycket på grund av att den varma luften som ersätter den kallare är lättare. (Under stormen i januari 2005 föll lufttrycket 27 hPa på nio timmar i Göteborg.) På motsvarande sätt stiger luftrycket i kalluften bakom det begynnande lågtrycket. Luftens hävning vid fronterna och i lågtrycket ger molnbildning och så småningom nederbörd.

Visa svar


Dölj svar


Vad är och hur fungerar en radiosond?

Vädret är tredimensionellt varför det inte räcker med observationer från marken. Därför sänder man från vissa platser regelbundet (oftast två gånger/dygn) upp gasfyllda ballonger med radiosonder. Dessa ballonger stiger till 20-30 km höjd. En radiosond är ett meteorologiskt mätinstrument som via radiosändare ger kontinuerliga uppgifter om temperatur, tryck och fuktighet när den med hjälp av en gasfylld ballong får stiga upp genom atmosfären. Oftast används radiosonden även för vindmätning.

Visa svar


Dölj svar


Vilka två huvudtyper av vädersatelliter finns det?

Två huvudtyper av vädersatelliter:
• Polära satelliter som kretsar runt över jorden i solsynkrona omloppsbanor
• Geostationära satelliter som ligger stilla över ekvatorn med samma omloppshastighet som jordens rotation

Visa svar


Dölj svar


Vilka symboler har på en väderkarta (färg resp svart/vit):
a) kallfronten?
b) varmfronten?
c) ocklusionsfronten?

a) Blå linje (linje med ”taggar”)
b) Röd linje (linje med ”bullar”)
c) Blå-röd linje (linje med både ”taggar ” och ”bullar”)

Visa svar


Dölj svar


Vad har sjöbrisen för betydelse för termikutvecklingen? Förklara.

Sjöbrisen för in kall luft från havet eller större insjöar. Den luften är också stabil i låg nivå och det tar lång tid (= lång sträcka) över land innnan den blir så pass uppvärmd att den ger någon användbar termik. När en sjöbrisfront bildas (vind från land innan sjöbrisen sätter in) utgör denna en markant gräns med den bästa termiken utefter själva fronten (konvergenslinjen). När sjöbrisen bara är en förstärkning av den rådande vinden från havet blir det en långsam och gradvis övergång till flygbar termik.

Visa svar


Dölj svar


Varför upplevs termiken normalt svagare på låg höjd än på hög höjd?

På låg höjd är termikblåsorna ofta små och mer turbulenta. Det kan vara svårt att centrera vid kurvning och utnyttja den lilla kärnan där det stiger som mest och detta upplevs som att man har sämre stig på låg höjd. På högre höjd är temikblåsorna oftast större och mer regelbundna vilket gör det lättare att utnyttja det bättre stiget i centrum.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med inversion och på vilket sätt kan du se den?

Med inversion menas att lufttemperaturen i ett skikt ökar med höjden istället för att som normalt avta med stigande höjd. Inversionen fungerar som ett tak för termiken under vilket föroreningarna från marken breder ut sig. Vid kraftig termik kan termikblåsorna ibland slå igenom inversionen så pass mycket att man ser den bruna disöversidan.

Visa svar


Dölj svar


Ange molnslag som kan förekomma i samband med en varmfront.

Cirrus, cirrostratus, altostraus, nimbostratus och stratus.

Visa svar


Dölj svar


Ange molnslag som kan förekomma i samband med att en kallfront passerar.
När en aktiv kallfront passerar tvingar den upp varmluften snabbt vilket ger upphov till konvektionsmoln av typ cumulus och cumulonimbusmoln insprängda i skiktmoln av typen altostratus/nimbostratus. En passiv kallfront har moln som en varmfront fast de kommer i omvänd ordning och är hoptryckta till ett smalare molnsystem (Ac, As, Ns, ev. St, Ci)

Visa svar


Dölj svar


Vilket slags väder kan du förvänta dig vid en passage av en aktiv kallfront?

Vädret i samband med en aktiv kallfront kännetecknas av kraftiga skurar som passerar tämligen snabbt. Vinden kan vara mycket byig och riktningen vrider efter frontpassagen mot högre gradtal.

Visa svar


Dölj svar


Hur kan en fuktig inversion påverka termikförhållandena?

När cumulusmoln bildats och når upp till den fuktiga inversionen kan det mycket snabbt bildas ett nästan helslutet molntäcke av stratocumulustyp. Dessa moln avskärmar solinstrålningen och omöjliggör segelflygning.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv en vädersituation i Sverige som är idealisk för segelflygning.

Ett bra exempel är framkanten på en högtrycksrygg med måttlig vind från nord eller nordväst och kalluftsadvektion. Luften är torr så att det bara bildas ett par åttondelar cumulus med höga molnbaser och det finns inga andra moln som hindrar solinstrålningen. Kalluftadvektionen gör att det blir kraftiga stig, termiken lägger sig i gator, börjar tidigt och slutar sent.

Visa svar


Dölj svar


Flygmateriellära och Instrumentlära

Segelflygförbundet ger ut en teknisk publikation som gäller för segelflyget.
Vad är namnet på publikationen?

STM (Segelflygets Tekniska Meddelande).

Visa svar


Dölj svar


Beskriv hur du monterar upp ett segelflygplan.

Se till att rätt antal personer finns på plats. Som regel tre personer och vingbockar om det är ett tungt flygplan. Alla beslag och bultar skall rengjorda och insmorda.
Börja med vingarna, därefter stabilisatorn därefter kopplas alla roder (om det behövs, moderna segelflygplan har oftast automatkopplade roder). Tejpa de skarvar som skall tejpas. Därefter görs monteringskontroll som är livsviktigt.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv kortfattat innehållet i flygplanpärmen.

Innehåller 12 flikar:
1 Flyghandbok
2 Luftvärdighetshandlingar
3 Modifierings och reparationsjournal. (MOR)
4 Komponentjournaler
5 Radioutrustning
6 Periodiska tillsyner
7 Årstillsyner
8 UR-B
9 Besiktningar
10 Kontrollflygningar
11 Leveranshandlingar
12 Övrigt

Visa svar


Dölj svar


Nämn minst tre underhållsåtgärder som utföres i din klubb.
Daglig vård, mindre reparationer, årstillsyn, grundöversyn, installation av radio instrument, syrgas mm samt vägning och tyngdpunktsbestämning.

Visa svar


Dölj svar


Vad skall man särskilt tänka på när man lastar ett flygplan och utrustning i en flygplanvagn?

Att allt som lastas i vagnen sitter fast och att vagnen är rätt lastad så att den har rätt kultryck. Det kan var livsfarligt att lasta allt i bak i vagnen så att det blir för lågt kultryck.

Visa svar


Dölj svar


Vilken personal får utföra periodisk tillsyn på segelflygplan?

En Segelflygtekniker eller av honom utsedd kompetent person. Segelflygteknikern är dock alltid ansvarig för tillsynen och skall signera protokollet.

Visa svar


Dölj svar


Vilka åtgärder skall du göra på ett segelflygplan före första start på dagen?

En daglig kontroll med avseende på skador, förslitningar, roderkontroll, bromsar etc.

Visa svar


Dölj svar


Vilka åtgärder skall du vidta om skador eller brister uppdagas i samband med daglig vård?

Anmäla till segelflygledare eller segelflygtekniker.

Visa svar


Dölj svar


Hur skall periodisk tillsyn av segelflygplan utföras?

Kan ses som en utökad daglig kontroll. Utförs enligt ett speciellt schema som finns på protokoll för periodisk tillsyn. Man skall avlägsna alla durkar och luckor så man har fri insyn i flygplanets innersta.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv den dagliga vården av ett segelflygplan.

Flygplanen skall rengöras och tvättas varje dag efter flygning. De skall förvaras inomhus och finns kapell skall de användas, särskilt på huvarna.

Visa svar


Dölj svar


När skall årstillsyn av segelflygplan ske?

En gång om året, vanligtvis under vintern, dock senast den 30 april.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv hur du på bästa sätt transporterar ett segelflygplan på marken.
Nämn också något som inte är tillåtet att göra vid hantering av ett segelflygplan på marken.

Bästa sättet att skjuta ett flygplan är att dra flygplanet baklänges, och då skjuta på nos och vingframkanter. Alternativt så kan det bogseras efter fordon och då skall bogserlinan vara minst halva flygplanets spännvidd. Oavsett hur man transporterar ett segelflygplan så får man aldrig skjuta eller dra i flygplanets vingspetsar.

Visa svar


Dölj svar


Hur parkerar du ett segelflygplan?

Parkera segelflygplanet enligt bilden nedan.

Visa svar


Dölj svar


Hur förvaras en fallskärm
Under segelflygsäsong i respektive flygplan om det förvaras i hangar över natt. Annars inlagd i fallskärmspåsen som förvaras i skåp eller liknade utrymme.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv en flöjelvariometers konstruktion och verkningssätt. Rita figur.

Finns i alla segelflygplan som primärvariometer. En flöjel reagerar på tryckförändringarna i kamrarna. Utjämningskärlet fungerar som ett ”minne”då variometern jämför den ögonblickliga lufttrycksittuationen med den tidigare.

Visa svar


Dölj svar


Nämn fyra olika typer av variometrar.

Dosvariometern
Flöjelvariometer
Vridbandsvariomer
Elektrisk variometer

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med totalenergikompensation? Rita några olika TEK-rör.

Att man tar bort den s.k. spaktermiken på variometern genom att kompensera det stig som genereras genom att du ”tar upp” i luft som ej är stigande. En totalkompenserad variometer arbetar med ett s.k. TEK – rör som givare. Se nedan.

Visa svar


Dölj svar


Ge en kortfattad beskrivning av fartmätarens konstruktion och verkningssätt. Rita figur.

Den anger flygplanets fart i förhållande till den omgivande luften. Graderad i km/h, miles per hour och knots. (Segelflyget använder km/tim. )Instrumentet jämför det s k totaltrycket pdyn+pstat med det statistiska Pstat.. Totaltrycket tas från en givare i flygplansnosen eller i fenan, och leds in i en membrandosa som är förbunden med visarinstrument via hävarmar och kuggväxlar. Det statistiska trycket från de statiska uttagen leds in i instrumenthuset.

Visa svar


Dölj svar


Ge en kortfattad beskrivning av höjdmätarens konstruktion och verkningssätt. Rita figur.

Höjdmätaren är egentligen en barometer. Den mäter rådande lufttryck. Genom att jämföra detta med ett referenstryck kan man genom uppmätt tryckskillnad avgöra sin höjd. Höjdmätaren mäter det statiska trycket genom en givare på flygplanskroppen. Ett litet fönster på visartavlan anger det referenstryck som höjdmätaren är inställd på och som mäts i hPa.

Visa svar


Dölj svar


Vad är den största faran med en höjdmätare?

Att man flyger i ett område med lägre lufttryck utan att ändra referenstrycket med justerskruven. Resultatet blir att höjdmätaren visar för hög höjd i förhållande till terrängen.

Visa svar


Dölj svar


Beskriv hur du praktiskt använder MacCready-ringen när du flyger.

MacCready-ringens indexpil ställs in på ett förväntat medelstig i nästa uppvind exempelvis 1m/s. Då kan man avläsa på MacCreadyringen vilken fart som man skall flyga med fram till nästa blåsa. Då den dock kommer att visa varierande fart beroende på variationerna i luften man flyger i så håller man ungefär den fart som variometernålen pekar mot.

Visa svar


Dölj svar


Rita hur man kopplar fartmätare, höjdmätare,
flöjelvariometer och en vanlig el-variometer för termikflygning.

Instrumentkoppling

Visa svar


Dölj svar


Vad är en transponder?
En svarssändare i ett flygplan som i sin tur sänder ut en signal som fångas upp av radarn. På detta sätt kan flygledningen identifiera segelflygplanet på sin radarskärm.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en GPS-mottagare?

Ett satellitnavigeringssystem som tillåter mätning av en mottagares position i tre dimensioner. GPS:en visar alltså var exakt du befinner dig i förhållande till underliggande terräng.

Visa svar


Dölj svar


Flygmedicin och Flygsäkerhet

Hur många positiva g är ett modernt segelflygplan i Utilityklassen i tillåtet för?

5,3 g

Visa svar


Dölj svar


Nämn fem faktorer som höjer motståndskraften mot g-belastningar.

• träning
• tidigare erfarenheter
• teknik
• utrustning
• g-dräkt
• kroppsläge
• medfödda egenskaper

Visa svar


Dölj svar


Nämn fem faktorer som sänker motståndskraften mot g-belastningar.

• dålig grundkondition
• mindre erfarenhet.
• sjukdom
• medicinering
• ”dagen efter”
• brist på sömn
• uttröttning
• värmestress
• uppehåll i flygtjänst

Visa svar


Dölj svar


Hur många g tål en mänsklig kropp?

En person tål cirka 3 g – En van flygare cirka 5 g.

Visa svar


Dölj svar


Vad beror s.k. blackout på?
Om tillförsel av syre via blodet uteblir och sjunkande blodtryck resulterar detta så småningom i Black out.

Visa svar


Dölj svar


Vilka problem uppstår i samband med långvariga låga g-belastningar?
Hjärtat får pumpa hårdare o vi blir uttröttade.

Visa svar


Dölj svar


Över vilken höjd behövs extra tillförsel av syrgas i inandningsluften?

Över 3000 meter dvs 80 hektopascal.

Visa svar


Dölj svar


Vilka är de första symtomen på syrebrist?

Människan kan reagera olika på syrebrist. Avtrubbning av omdömet kan uppträda. Personen kan uppleva en känsla av glatt humör, ökad självsäkerhet, omotiverad lyckokänsla el munterhet eller också nedstämdhet & aggressivitet. Till sist synförändringar, ändrat färgseende och medvetslöshet.

Visa svar


Dölj svar


Hur länge får man enligt BCL flyga över 3 000 m utan syrgas?

20 minuter.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med hyperventilation? Vilka är riskerna?

Vid hyperventilation andas man häftigt, för fort och för djupt. Detta medför att koldioxid att kramp i små blodkärl vilket i sin tur leder till syrebrist i hjärnan. Dessutom kan man få kramp.

Visa svar


Dölj svar


Hur motverkas effekterna av hyperventilation?

Hyperventilation kan motverkas av att man inser situationen och andas normalt och ej för djupt.

Visa svar


Dölj svar


Hur fungerar normalt våra balansorgan?

Balansorganen är belägna i inneröronen och består av vardera tre mot varandra vinkelräta cirkelformade båggångar. Vätska i dessa gångar sätts i rörelse vid vridningar av huvudet, ungefär som vispgrädde i en kopp med choklad. Vrider man kroppen snabbt, stannar grädden kvar. Sinnesceller känner av strömningar i vätskan som sjögräs i en bäck.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en ”sinnesvilla” och hur framkallas de?

När känseln lurar oss har vi en sinnesvilla. Vi tror att vi flyger snett men gyrot visar att vi flyger rakt fram.

Visa svar


Dölj svar


Ungefär hur mycket måste man dricka per dygn för att kompensera kroppens vätskeförluster?

1,25 – 3,25 l/dygn.

Visa svar


Dölj svar


Varför måste man ta med extra vätskan under ett flygpass?

Man svettas mer under en spännande sträckflygning. Man bör ha vätska i reserv.

Visa svar


Dölj svar


Vilka mediciner skall undvikas i samband med flygning?

De som har röd triangel, antibiotika och blodtrycksmediciner.

Visa svar


Dölj svar


Vad beror de flesta haverier på inom segelflyget?
Pilotfel. Mycket sällan andra orsaker.

Visa svar


Dölj svar


Hur blir man bäst en proffsig pilot?

Det viktigaste är att följa regler.
• Flyg mycket.
• Ta del av haveriinformation.
• Kunskap och utbildning är viktigt.
• Var flygsäkerhetsmedveten

Visa svar


Dölj svar


Hur mycket vätska behöver man tillföra en varm sommardag när man befinner sig på fältet?

Ca 0,5 liter per timme. Lite beroende från person till person och hur mycket man rör sig.

Visa svar


Dölj svar


Vilket eller vilka påstående nedan är viktiga inför en flygning?

Att:
- dricka innan jag flyger
- ha med dricka under flygningen
- ha mössa på mig
- ha heltäckande klädsel
- hålla mig i skuggan före start

Att:
- dricka innan jag flyger
- ha med dricka under flygningen
- ha mössa på mig
- ha heltäckande klädsel
- hålla mig i skuggan före start

Visa svar


Dölj svar


Navigation

Du mäter upp ett avstånd på 25 cm på en karta i skalan 1:500 000. Hur lång är distansen i verkligheten?

125 00000 cm eller 125 km.

Visa svar


Dölj svar


Ange på vilket sätt en orts läge på jorden kan bestämmas. Förklara med en skiss och en skriftligförklaring.

Läget för en punkt på jorden kan bestämmas genom att ange Latitud och Longitud för punkten. Latituden är en punkts bågavstånd norr eller söder om ekvatorn. Longituden mäts som bågavstånd längs ekvatorn öster eller väster om 0-meridianen.

Visa svar


Dölj svar


Hur betecknas följande gränser på flygkarta i skala
1:500 000?
a) Gräns för kontrollzon (CTR)
b) Gräns för trafikinformationsområde (TIA)
c) Flygplats, utan bana el bana kortare än 800 m
d) Flygplats, belagd bana längre än 1 500 m
e) Restriktionsområde
f) Kyrka i tätort
g) Järnväg, enkelspårig
h) Kraftledning

Se flyginformation på flygkarta.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med deviation? Hur kan man komma tillrätta med den?

Deviation eller magnetisk deviation, är den avvikelse i den magnetiska nordriktningen som en magnetisk kompass visar ombord på till exempel ett segelflygplan och som beror på lokala magnetiska fält orsakade av segelflygplanets egen magnetism och magnetiska föremål ombord.

Visa svar


Dölj svar


Varför vill en kompass peka snett ned i jordytan och hur gör man för att motverka detta?

Därför att den verkliga riktningen mot den magnetiska nordpolen inte går horisontellt. Man kan placera vikter på magnetnålen för att kompensera detta.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en deviationstabell?

En tabell för just din kompass som anger vilka fel kompassen visar för olika kurser.

Visa svar


Dölj svar


Hur fungerar en GPS-mottagare?

GPS-mottagaren tar in satellitsignalerna själv och räknar ut sin position, inklusive höjden över marken.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en transportör?

Det är ett hjälpmedel för mätningar eller utläggningar av vinklar på en karta, som vanligtvis är tillverkad i plast och har formen av en likbent, rätvinklig triangel.

Visa svar


Dölj svar


Vad kallas den tänkta linje längs vilken flygplanet färdas genom luften?

Kurslinje.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en kursvinkel?

True heading (TH) är vinkeln mellan kursvinkeln (= Flygplanets längdaxel) och nordriktningen.

Visa svar


Dölj svar


Vad är en färdvinkel?

True Track (TT) Vinkeln mellan färdlinjen och nordriktningen.

Visa svar


Dölj svar


Vad är kurshastigheten (TAS)?

Flygplanets fart genom luften.

Visa svar


Dölj svar


Vad är färdhastighet (GS)?

Flygplanets fart över marken.

Visa svar


Dölj svar


Vad är vindstyrka och i vilka enheter mäts den?

Vindens styrka och anges ibland i m/s i knop och km/h.

Visa svar


Dölj svar


Vad är vindriktning och hur mäts den?

Varifrån det håll vinden blåser och mäts i grader.

Visa svar


Dölj svar


Du har fått besked om att vindstyrkan är 24 knop.
Omvandla 24 knop till
a) km/h
b) m/s

a) 45km/h
b) 12m/s

Visa svar


Dölj svar


Omvandla 5 m/s till
a) knop
b) km/h

a) 10 knop
b) 18 km/h

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med vindavdrift
Då flygplanet driver åt höger eller vänster från färdlinjen. Kan kompenseras genom upphållning.

Visa svar


Dölj svar


På din tryckhöjdmätare kan du avläsa 1750 m på din GPS står det 1870 m GPS höjd, du vet att du har aktuellt QNH på tryckhöjdmätaren. Vilken av höjderna är mest korrekt och vad beror det på?

Tryckhöjdmätaren. Noggrannheten i GPS systemets civila del är ibland så dålig som +/- 100 meter. Där till kommer ytterligare mätonoggrannhet hos tryckhöjdmätaren men då alla andra flyger på tryckhöjd så är det den som gäller.

Visa svar


Dölj svar


Du skall preparera din karta med distansringar som ligger på var 10 km, kartan har skalan 1:500 000. Hur stort skall avståndet vara mellan passarens nål och ritspets för att märka ut 10, 30 respektive 50 km ringarna?

2 cm, 6 cm respektive 10 cm

Visa svar


Dölj svar


Vad är den flygsäkerhetsmässiga nackdelen att flyga med en GPS och/eller handdator i cockpiten?

Det är viktigt att inte titta ner på instrumenten för mycket utan koncentrera sin flygning på omgivningen.

Visa svar


Dölj svar


Du skall företa en flygning från A till B och vet att distansen är 240 km, gradtalet från A till B är 260°, planets fart genomluften är 120 km/h, vindriktningen är 350° och vindstyrkan är 35 km/h. Sök grafiskt följande värden:
a) kursvinkel
b) upphållningsvinkel
c) färdhastigheten
d) flygtiden i timmar och minuter.

a) TH 276°
b) uppehållsvinkeln 14°
c) GS 115 km/h
d) flygtiden 2 tim 5 min

Visa svar


Dölj svar


Bestämmelser

Vad heter den publikation som ges ut av Segelflyget och som innehåller bestämmelser som rör segelflyg?

Segelflyghandboken (SHB)

Visa svar


Dölj svar


Är AFIS ett flygtrafikledningsorgan eller ett flygkontrollorgan?

Flygtrafikledningsorgan.

Visa svar


Dölj svar


Vilken principiell skillnad finns det beträffande utsträckningen i höjdled mellan en kontrollzon och övrigt kontrollerat luftrum?

En kontrollzon CTR sträcker sig från marken upp till en varierande höjd (300-600 m MSL) och övrigt luftrum börjar på en viss given höjd över marken till en given max höjd.

Visa svar


Dölj svar


Vad krävs för att flyga i ett TMA?

Att man upprättar dubbelriktad radioförbindelse och får en klarering (färdtillstånd) med flygtrafikledningen. Det är även krav på höjdrapporterande transponder.

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär en segelflygsektor i ett TMA?

Många av landets segelflygfält ligger under ett TMA. För att göra det praktiskt möjligt att segelflyga här, kan segelflygsektorer inrättas. ATS betraktar en upprättad segelflygsektor som ett avblockat område.

Visa svar


Dölj svar


VFR-flygning skall utföras så att luftfartyget framförs med sikt och avstånd till moln (såväl horisontellt som vertikalt) som är lika med eller större än vissa givna minimivärden. Vilka är dessa minimivärden i olika delar av luftrummet?

Sikt & Avstånd till moln enligt bilden:

Visa svar


Dölj svar


Vad gäller beträffande flygning upp till molnbasen med segelflygplan?

Flygning med segelflygplan upp till molnbas är godkänt
(Enl. AIP/särskilda föreskrifter för segelflygning) och benämns med ”IFR-flygning med marksikt”. Flygningen får genomföras under moln upp till molnundersidan i klar luft med flygsikt minst 8 km samt med marksikt som möjliggör kontinuerlig visuell positionsbestämning.

Visa svar


Dölj svar


Hur gör man för att ta reda på om ett R-område är upprättat?

Man kontaktar ACC om man befinner sig i luften, eller kontaktar ett briefingkontor. Uppgifterna om fasta R-områden finns i AIP & NOTAM.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med befälhavaransvar?

Förare som har det yttersta ansvaret för sitt luftfartyg och är skyldig att följa de trafikregler som finns.

Visa svar


Dölj svar


Två luftfartyg möts på nästan rakt motsatta kursen så att risk för kollision föreligger. Vem är väjningsskyldig och hur skall man manövrera?

Båda ska väja till höger.

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär begreppet ”upphinnande luftfartyg”?

Med upphinnande menas att ett lyftfartyg befinner sig i en sektor + - 70 grader från flygplanets längdaxel. Om ett luftfartyg hinner upp ett annat och behöver köra om så ska det ske på höger sida.

Visa svar


Dölj svar


Vem har företräde till startbanan, ett landande eller ett startande flygplan?

Ett landande flygplan.

Visa svar


Dölj svar


Ett segelflygplan och ett motorplan ligger båda på medvindslinjen på ungefär 150 meter i höjd med ”märket”. Vilket flygplan har företräde?

Ett segelflygplan har alltid företräde.

Visa svar


Dölj svar


Två luftfartyg på samma höjd håller kursen som skär varandra. Vem är väjningsskyldig om:
a) båda är motorplan
b) båda är motorplan och det ena bogserar ett segelflygplan
c) det ena är ett segelflygplan och det andra är ett motorplan
d) det ena är ett segelflygplan och det andra en bemannad friballong

a) Den som kommer från vänster.
b) Den som inte bogserar väjer.
c) Motorplanet väjer.
d) Segelflyget väjer.

Visa svar


Dölj svar


Om du vill mäta och ange höjden i flygnivå måste du ställa in höjdmätaren på ett visst lufttryck (standardinställning). Vilket är lufttrycket?

1013 hPa

Visa svar


Dölj svar


Vad gäller beträffande VFR-flygning över FL 195?
Inte tillåtet över flygnivå FL 195.

Visa svar


Dölj svar


I vilka fall måste färdplan inlämnas till flygtrafikledningsorgan?

a) Flygning där kontrolltjänst ska utövas.
b) Flygning inom vissa fastställda områden.
c) Flygning som innebär passage av svensk territorialgräns.
d) Flygning VFR-mörker eller IFR på eller över 1500 m AMSL.
Detta berör segelflygplan som flyger i moln. För detta accepteras dock
förkortad färdplan per radio.
e) Lämna färdplan på eget initiativ för att förenkla för flyginformations-, alarmerings- och flygräddningstjänst.

Visa svar


Dölj svar


Förutom segelflygchef och segelflyglärare finns en funktionär som kallas segelflygledare.
a) Vilken funktion har flygledaren?
b) Vem godkänner och utser flygledare?

a) Segelflygledaren ansvarar att segelflygverksamheten ute på startplatsen bedrivs på ett säkert sätt.
b) Segelflygchefen.

Visa svar


Dölj svar


Får ett segelflygplan, utan klarering (färdtillstånd), passera genom något TMA-område?

Nej!

Visa svar


Dölj svar


På vilken minimihöjd får ett luftfartyg framföras enligt trafikreglerna (BCL-T)?

300 meter över högsta hinder inom en radie av 600 meter inom tättbebyggt samhälle. I övrigt 150 meter över marken.

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär begreppet ”mörker”?

Tillstånd som anses råda under den tiden mellan solnedgång och soluppgång.

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med PPR?

Förhandstillstånd erfordras före användning av flygplatsen.

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär/betyder förkortningarna?
a) ONH
b) QFE
c) STD
d) FL
e) CTR
f) TMA
g) VMC
h) IMC
i) TIA
j) TIZ

a) QNH- Lufttrycket vid aktuell flygplats omräknat till havsytan.
b) QFE- Lufttrycket vid aktuell flygplats.
c) STD- Standard setting. Höjdmätaren inställd på 1013 hPa.
d) FL- Flygnivå
e) CTR- Kontrollzon.
f) TMA- Terminalområde.
g) VMC- Väderförhållanden som medger flygning enligt VFR.
h) IMC- Instrumentväderförhållande.
i) TIA- Trafikinformationsområde.
j) TIZ- Trafikinformationszon.

Visa svar


Dölj svar


Aerodynamik

Beskriv på ett enkelt sätt hur lyftkraften uppkommer.

Beskrivningen skall ha ungefär den här innebörden:
”Luften som strömmar över runt en vinge vinklas ned bakom vingen och reaktionen till denna av vinkling är en Luftkraft som kan delas upp på två olika krafter, lyftkraft och motstånd.”

Visa svar


Dölj svar


Ett segelflygplan saknar motor men trots det så alstrar flygkroppen och vingarna motstånd, förklara hur ett segelflygplans ”dragkraft” uppkommer som gör att flygplanet kan hålla sig flygande.

Beskrivningen skall ha ungefär den här innebörden:
”Segelflygplanets dragkraft uppkommer genom att ”glida i utförsbacke” ju brantare utförsbacke desto större dragkraft”

Visa svar


Dölj svar


Det finns många så kallade parametrar som spelar in när lyftkraften uppkommer, ange minst tre olika?

Beskrivningen skall ha tre av dessa angivna:

• Vingens profilform
• Vingens anfallsvinkel
• De två ovanstående kan sammanfattas med lyftkraftskoefficient
• Luftens hastighet framför vingen eller dynamiskt tryck
• Vingarean

Visa svar


Dölj svar


Förklara hur lyftkraften verkar för att ett flygplan skall svänga, förklara också vilken skillnaden är mellan ett flygplan som flyger i planflykt och ett som ligger i sväng med avseende på lyftkraft, sjunkhastighet och motstånd.

Beskrivningen skall ha ungefär den här innebörden:
”För att få ett flygplan att svänga använder vi en del av lyftkraften till att skapa en centripetalkraft in mot centrum av den tänkta svängen dvs lyftkraften strävar efter att ”lyfta” flygplanet mot centrum. Skillnaden mellan ett flygplan som ligger i planflykt och ett som befinner sig i en sväng är att ett svängande flygplan använder mer lyftkraft och där med så ökar motståndet och sjunkhastigheten.”

Visa svar


Dölj svar


Vilka roder är de ”svängande rodren” när flygplanet befinner sig i en sväng?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Sidroder och höjdroder är de svängande rodren”

Visa svar


Dölj svar


Beskriv hur en urgång ur spinn går till?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Fullt sidroder mot girrotationen – kort paus – Skevroder neutrala – spaken framåt tills rotationen upphör – alla roder neutrala – mjuk upptagning.”

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med ett flygplans spännvidd?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Avståndet mellan vingspetsarna

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med dynamiskt tryck?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Rörelsetryck – trycket som uppstår av luftens strömning”

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med anfallsvinkel?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Vinkeln mellan luftströmmen och vingen

Visa svar


Dölj svar


Vad menas med luftens statiska tryck?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Vilotryck - trycket som uppstår av den luftpelare som uppstår av atmosfären ovanför oss”

Visa svar


Dölj svar


Vilka faktorer inverkar på det dynamiska trycket?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Strömningshastigheten och luftens densitet”

Visa svar


Dölj svar


Hur ändras lyftkraftskoefficienten med anfallsvinkeln?

Beskrivningen skall ha den här innebörden:
”Lyftkraftskoefficienten ökar med anfallsvinkeln till en viss gräns sedan minskar den igen.”

Visa svar


Dölj svar


Kontoret på Ålleberg 
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping

Tel: 0515-371 51


Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

Logga-forbundskurser

imagec3zy.png 

Svedanor-logga

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link

Se all info