Hoppa till sidans innehåll

FAQ


 

 

Allmänna frågor kring EASA FCL och konvertering av certifikat

 

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en ”Opt-out” tom april 2018?

A Segelflyget har för närvarande ett avtal med Transportstyrelsen (TS) att genomföra konvertering av S-certifikat tom april 2015 utan någon merkostnad för enskild certifikatinnehavare. Dock kan noteras att segelflygare som innehar S-certifikat med giltighet efter 7 april 2015 kan fortsätta att flyga på sitt nationella certifikat, dock längst tom 7 april 2018. Segelflyget rekommenderar alla segelflygare att genomföra sin konvertering vintern 2014/2015.

Q Kan jag göra min konvertering direkt till Transportstyrelsen? 

A Nej, Segelflyget har delegerats konverteringsuppgiften för alla svenska S-certifikat som TS utfärdat. Nuvarande avtal ger Segelflyget uppdraget att konvertera certifikat tom 7 april 2015. Segelflyget förhandlar med TS om att få en förlängd period för konvertering av certifikat.

Q Elever under skolning som slutför sin skolning under 2015 eller 2016, hur gör de sedan med konvertering av nytt certifikat?

A Eleven slutför sin utbildning enligt nationell utbildningsplan (SHB) och ansöker om S-certifikat Därefter kan certifikatet konverteras till ett FCL certifikat enligt personlig konverteringsrapport. TS ska återkomma med direktiv om hantering av utfärdande av S-cert. och direkt konvertering under tiden 8 april 2015 -7 april 2018.

Q Kommer radiotelefoni hanteras på samma sätt i det nya systemet?

A TS har meddelat att examinering av radiotelefoni kommer att fortsätta enligt tidigare rutin. Det betyder att kontrollant med denna behörighet kan göra examinering. Här är vår inriktning att ett antal av Segelflygets kommande kontrollanter ska få denna behörighet.

Q Behöver man ha språkbehörighet för kommande FCL licenser?

A Nej, men TS kommer att skriva in språkbehörighet på alla segelflygare som genomfört språkprov och har det inskrivit på sina S-certifikat!

 

Q Var får man detaljinformation om hur konverteringen av S-certifikat genomförs?

A Läs igenom Segelflygets presentation (Powerpoint) på hemsidan!

Q Vilka dokument ska skickas in till Segelflyget gällande konvertering av S-cert till EASA FCL certifikat.

A Det är Segelflygets blankett - Personlig konverteringsrapport av S-cert till EASA FCL certifikat samt kopia på ID handling, kopia på medicinskt intyg och kopia på S-certifikat. Till detta ska även Transportstyrelsens blankett - Ansökan av Del-FCL certifikat skickas med samt för blivande kontrollanter även TS blankett - Ansökan av kontrollantbehörighet enligt Del-FCL.

Q Jag har en engelsk BGA licens - kan jag konvertera denna licens i Sverige?

A Nej, vi konverterar bara svenska S-certifikat.

Q Jag har redan ett EASA FCL certifikat från ett annat EU land men flyger nu bara i Sverige och vill byta till svenskt certifikat - ska jag konvertera mitt certifikat?

A Nej, däremot kan ett utländskt EASA FCL certifikat bytas ut mot ett svenskt certifikat. Detta görs direkt med TS blankett (Application to change the state of issue of PART-FCL license to Sweden) och skickas direkt till Transportstyrelsen.

Q Jag vet inte om jag ska välja ett SPL eller ett LAPL certifikat?

A Det finns flera delar att ta ställning till: om man flyger utomlands, medicinska nivåer, om man är segelflyglärare etc. Läs gärna segelflygets presentation om konvertering. SPL är en ICAO licens och kan användas i hela världen. LAPL får endast användas i ett EU land.

 

Q Jag har idag ett klass 2 medicinskt intyg - kan jag då välja LAPL (S)?

A Ja, det går bra. Du konverterar till ett LAPL (S) och nästa gång läkarundersökning görs väljs en LAPL medicinsk undersökning.

Q Jag vet inte idag inte vilket certifikat jag ska välja, så jag väljer nog ett SPL! Kan man byta ett SPL mot ett LAPL senare?

A Det går bra att skifta från ett SPL till LAPL utan extra tillägg (förutom administrativ kostnad ) Väljer man nu ett LAPL och i framtiden vill gå upp till ett SPL, krävs förutom medicinskt intyg klass 2 ett flygprov för SPL.

Q Jag är idag segelflyglärare och vad jag förstår så kan man ha SPL eller LAPL (S) för att vara lärare?

A Segelflyglärare - FI(S) kan kopplas till SPL eller LAPL. Vill man ta betalt som lärare kan man bara ha ett SPL. Lärare med LAPL får t.ex. endast göra kontrollflygningar med segelflygare som har ett LAPL.

Q Jag är idag C-SEL i en klubb och avser bli kontrollant - Kan jag skaffa ett LAPL?

A Ja, dock med begränsningen att kontrollant med LAPL inte kan examinera segelflygare eller genomföra PC för SPL.

Q Vilka segelflyglärare kan bli kontrollanter (FIE) för andra segelflyglärare?

A Det är segelflyglärare som deltagit som lärare på central lärarkurs på Ålleberg de senaste 3 åren.

 

Q Hur kan jag visa vilka nationella behörigheter jag har idag?

A Genom att ha sin personliga Flygdagbok för segelflygare korrekt ifylld. Alla utbildningar ska vara ifyllda under sidan flygutbildning samt under sidan behörighet. Flygdagboken ska vara bestyrkt. I den personliga konverteringsrapporten ska ytterligare en person (Segelflygchef, C-SEL, klubbordförande etc.) kontrollera den sökandes flygdagbok och bekräfta att uppgifterna är korrekta.

Q Jag har idag endast begränsad AVA behörighet - kan jag få Aerobatic behörighet i FCL?

A Ja, alla som endast har begränsad AVA behörighet (AVA grund) kan få en FCL Aerobatic rating med begränsning (limited basic aerobatics)

Q Jag har idag bogserbehörighet för flygplan men inte för TMG - kan jag få bogserbehörighet i mitt SPL/LAPL?

A Vi konverterar endast behörigheter som finns kopplade till S-cert. Bogserförare som bestyrkt att de bogserat med TMG kan få denna behörighet konverterad till SPL/LAPL. Alla bogserförare med PPL kommer att kunna konvertera sin behörighet till PPL/LAPL(A).

Q Vad innebär klassbehörighet i FCL?

A FCL har delat på segelflygplan och TMG, så alla som flyger rena segelflygplan eller motoriserade segelflygplan (SSG/SLG) ska ha klassen Sailplane/powered sailplane inskrivet i certifikatet. Alla som flyger TMG (turmotorseglare SF-25, Dimona etc.) ska ha klassen TMG.

Q Finns ingen behörighet för SSG (turbo) i nya FCL?

A Nej, har man klassen Sailplane/powered sailplane får man flyga SSG och SLG. FCL har endast en rating på SLG som startmetod. Segelflyget kommer dock ha kvar nationella utbildningsplaner för SSG av rent flygsäkerhetsmässiga skäl, men detta ligger utanför FCL regelverket.

 

Q Kan man få med startmetod man utbildat sig på tidigare men inte håller aktuell vid konverteringen?

A Ja, vår inriktning är att alla segelflygare ska få de startmetoder de har utbildning på i konverteringen. Dock kommer det krävas att man nyttjar aktuella startmetoder för att ha med aktuell behörighet framöver. t.ex. senaste 24 månaderna.

Q Vilka tillhörande behörigheter kan man koppla till sitt FCL certifikat?

A Det är Aerobatic-rating som motsvarar full AVA utbildning, eller Aerobatic-rating limited to basic aerobatics som motsvarar vår nationella grundava. Den senare kommer bara vara giltig i Sverige då det är en nationell begränsning, samt IMC Sailplane cloud flying rating och bogserbehörighet Sailplane towing rating för TMG.

Q Är det något tidskrav på att hålla behörigheterna?

A Ja, för IMC är det krav att flyga minst 1 timme alt. 5 molnflygpass IMC senaste 24 månaderna. Uppfylls inte det kan PC genomföras med kontrollant för IMC.

Q Vad är det för krav för att hålla FCL certifikatet giltig?

A Certifikatet utfärdas på obegränsad giltighet. Dock måste givetvis innehavaren hålla en viss aktuell flygerfarenhet, enligt FCL ska en segelflygare senaste 24 månaderna på segelflygplan/motoriserade segelflygplan genomfört minst: 5 timmar som befälhavare på 15 flygningar och 2 träningsflygningar med en segelflyglärare (FI) för att hålla behörigheten. Innehas även TMG ska en segelflygare senaste 24 månaderna minst genomfört 12 timmar som befälhavare på 12 flygningar och genomfört en flygträningstimme med en segelflyglärare (FI). Segelflygare som inte uppfyller aktuellt flygtidskrav kan genomföra en PC med kontrollant (FE) eller genomföra kompletterande flygning för att uppfylla antalet timmar och starter med en segelflyglärare i DK eller EK under övervakning.

Q Jag är idag segelflyglärare på segelflygplan och TMG - vilka behörigheter ska jag ha på FCL FI?

A Segelflyglärare – FI(S) som ska fortsätta att utbilda ska ha behörighet för segelflygplan (sailplanes) samt motoriserade segelflygplan (powered sailplanes).  Segelflyglärare som även ska utbilda på motorsegelflygplan ska även ha TMG för FI(S). För att utbilda bogserförare på TMG ska Sailplane Towing Rating anges. Segelflyglärare med nationell tilläggsutbildning för AVA resp. IMC segelflyglärare har tillägg Aerobatic Rating (S) samt Sailplane Cloud Flying Rating FI(S). FI (S) behörigheten gäller i 3 år.

 

Q Vad gäller för att förnya lärarbehörighet (FI)?

A Enligt FCL gäller en FI behörighet i 3 år. För att förnya behörigheten ska två av tre alternativ vara uppfyllda, utbildningserfarenhet, lärarseminarium eller lärar-PC. Vid var tredje förnyelse ska alltid en PC genomföras. Utbildningserfarenheten är minst 30 timmar eller 60 skolflygningar de senaste 3 åren, gäller alla klasser inkl. TMG.

Q Jag är idag auktoriserad som kontrollant av Segelflyget för lärar-PC - vad gäller ang. kontrollanter för FCL?
A Segelflyget rekommenderar segelflyglärare som haft nationell behörighet som “kontrollant” för lärare-PC att skaffa kontrollantbehörighet FE (S) – detta ger rätt till att examinera (skill test) nya segelflygare samt genomföra PC för certifikat. För att vara kontrollant på motorsegelflygplan väljs TMG FE (S). För att vara Kontrollant för molnflygning, (examinering och PC) rekommenderas segelflyglärare som nationellt hade behörighet som IMC-kontrollant. För att examinera segelflyglärare och även genomföra lärar-PC krävs FIE (S) – Segelflyget har utbildat ett antal segelflyglärare som varit verksamma på lärarutbildning, dessa rekommenderas ansöka att bli FIE (S).

Q Behöver man gå en extra utbildning för att bli kontrollant?

A Ja, Segelflyget kommer i samarbete med TS genomföra en utbildning av alla blivande kontrollanter, därefter kommer TS att auktorisera och utfärda kontrollantbehörighet.

 

 

2014-10-29

 

Vi kommer att fylla på med mer frågor och svar löpande!

Henrik Svensson

 

Uppdaterad: 29 OKT 2014 09:59 Skribent: Henrik Svensson
E-post: This is a mailto link

 


Kontoret på Ålleberg
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping
Tel: 0515-371 51

Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

RST-online

Termikprognos

imagepoejn.pngLogga-forbundskurser

blobid8.png

Utsikt från verandan

Sikta Högre

Logga-Mayas-Shop

Banner_från-S-cert-till-FCL


DVD_omslag_banner

Visitors guide to Swedish airspace


Är du intresserad av segelflygutbildning?

Vi har samlat all information om segelflygutbildning under rubriken "Segelflygskola". Här hittar du information om våra centrala kurser liksom alla föreningars utbildningsutbud.
Till Segelflygskola

 Svedanor-logga

 Logga_SSF-CAMO

  Condor-RST

Logga_OLC

EGU_banner

 

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151
E-post: This is a mailto link

Se all info