Hoppa till sidans innehåll

Huvudämnet avgifter

16 MAJ 2011 13:05
I förra numret av Pilot Briefing kunde vi orientera en del om avgiftsläget och om KSAK:s yttrande till regeringen i frågan. Sedan dess har det hänt en del.
  • Skapad: 16 MAJ 2011 13:05

Först några fakta.

 

• Regeringen har beslutat att alla trafikslag skall behandlas lika. Tillsynen skall betalas genom avgifter. Varje trafikslag skall vara självbärande i detta avseende.

•  Principen är redan införd och gäller från 2011-01-01. Dock har flyget fått en respit där det skall ske ett successivt införande med slutdatum 2014-01-01.

•  Myndighetsavgiften tas bort, i vart fall i sin nuvarande konstruktion. Det är ett påslag på biljetter. Varje avresande från svensk flygplats i flygplan som kan ta mer än 19 passagerare har ett påslag på biljetten på knappa 10 kr. Denna avgift har i praktiken subventionerat verksamhet som skulle ha finansierats med avgifter.

• Alla avgifter går nu till statskassan. Transportstyrelsen får ett anslag för sin verksamhet.

•  Vissa verksamheter som regelgivning, stabsuppgifter samt vissa ärenden om prövning av beslut i andra led bör inte finansieras genom avgifter.

•  För att finansiera Flygavdelningen i Transportstyrelsen som den ser ut idag krävs att ett gap på 52 miljoner kronor måste lösas när denna princip är genomförd full ut. Man avser att höja avgifter, minska kostnaderna och omfördela mellan verksamheter.

•  Transportstyrelsen har beslutat att nuvarande avgifter för flyget hålls oförändrade under 2011 men att man sedan anpassar sig successivt.

 

Det är naturligtvis med oro vi ser framtiden an. Privatflyget kommer dock inte att drabbas fullt ut. Man har ett nytt synsätt som innebär att man ser på kraven som vi ställer på Transportstyrelsen vilken är anpassad för att i första hand utöva tillsyn över det kommersiella flyget. Men helt fria från påverkan kommer vi inte att bli. Värst drabbade blir mindre företag, flygplatser och flygtrafiktjänster. Detta innebär i praktiken att vi också kommer att drabbas indirekt bl a genom ökade underhållskostnader.

Transportstyrelsen har ställt sig själv några frågeställningar gällande allmänflyget som är intressanta.

•  Bör luftfartsavdelningen pröva ambitionsnivån i dess arbete mot  allmänflyget?

•  Är den TS-verksamhet som idag bedrivs inom allmänflyget ändamålsenlig, förekommer ex. en överreglering?

•  Är vi för makliga i att ompröva vår egen verksamhet och föreslå vår uppdragsgivare förändringar i lag och förordning för att minska regleringen av allmänflyget?

Det här är bra frågeställningar som vi verkligen hoppas att Luftfartsavdelningen behandlar och ger konkreta svar på.

Transportstyrelsen har genomfört flera aktiviteter i den avgiftsfrågan. På annat håll kan du läsa om den orientering som gavs vid vår Motorflygkonferens i anslutning till årsstämmorna i Linköping i slutet av mars. Några dagar senare hade Transportstyrelsen ett seminarium för verksamhetsansvariga och kvalitetsansvariga i organisationer med tillståndspliktig verksamhet. Där behandlades bl a denna fråga på ett allmänt plan. Jag deltog i detta seminarium. I månadsskiftet mars/april genomfördes under två dagar en hearing i Stockholm som var branschinriktad. En förmiddag ägnades enbart åt allmänflyget. Det var ett givande möte där jag vågar påstå att allmänflygets företrädare fick förståelse för myndighetens problematik och där myndigheten tydligt fick klart för sig allmänflygets situation. Det finns i vart fall en vilja i myndigheten att försöka hitta acceptabla lösningar. Hela chefskollektivet från Transportstyrelsens luftfartsavdelning var på plats. Glädjande nog dök även Transportstyrelsens GD, Staffan Widlert, upp och fick höra om våra problem. Föredragande vid mötet var Simon Posluk som översatt skulle kunna kallas ekonomichef för Luftfartsavdelningen.

 

Vi fick en allmän information om principerna för avgiftsutvecklingen men tyvärr inga detaljer. Dessa kommer i en remiss under april/maj med svar i början av juni. Transportstyrelsens styrelse kommer sedan att fatta beslut om avgifterna för 2012. Den normala rutinen för konsultationer kommer att genomföras.

 

Om du vill ha djupare information kan du söka den på KSAK hemsida på nyhetsplats från vår Motorflygkonferens där du kan se det bildspel som visades. På Transportstyrelsens hemsida finns också information via Luftfart och sedan ”Avgifter” eller ”Seminarier och information”.

 

Artikeln är skriven av Rolf Björkman på KSAK och hämatd ur Pilot Briefing nr 1/2011

Skribent: Ann-Lis Olsson

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser