Hoppa till sidans innehåll

Miljö


Segelflygets miljökodex

– förhållningssätt för den miljömedvetne segelflygaren

Segelflygaren är medveten om att en opåverkad miljö i en frisk atmosfär är en förutsättning för att nu och i framtiden kunna utöva en fri och utmanande sport.

Segelflygaren är klar över att han eller hon personligen påverkar omgivningen, trots att sporten i sig är ljudlös, därför att man verkar i naturens grundstenar för livet: jord, luft och vatten. Detta tar sig uttryck i följande.

 • Påverkan på marken genom att utnyttja markområden för att taxa, starta, landa och parkera flygplan, samt genom att uppföra klubbhus, hangarer, parkeringsplatser och andra infrastrukturella inrättningar för t.ex. flygsäkerhet (flygledarfordon).
 • Energibehov för start med motordriven vinsch, uppbogsering med motorflygplan eller självstartande motordrivna segelflygplan. Markbunden transport av nedmonterat segelflygplan i vagn och resor till och från flygplatsen.
 • Buller, avgaser och avfall avges vid taxning, start, flygning och landning med motordrivna flygplan, vid underhållsarbeten och vid färd med den egna bilen.
Segelflygaren uppträder miljömedvetet genom att ta det ansvar som åvilar honom i detta avseende, bemödar sig alltid om att inte skada flygsportens anseende som en miljömedveten fritidssysselsättning, och beaktar alltid Segelflygets och klubbens förhållningsregler.

Ansvaret för ett miljömedvetet segelflygande ligger alltid hos piloten och den enskilde medlemmen. Det är han som måste se till att förutsättningar skapas för ett miljömedvetet förhållningssätt, ett miljömedvetet segelflygande. Med det menas att från planeringen till genomförandet av flygningen till det att flygplanet ställs in i hangaren måste flygaren verka för att minsta möjliga påverkan sker på naturen.

Den miljömedvetne segelflygaren


 • undviker bullerstörningar i flygverksamheten genom att strikt hålla sig till lokalt fastställda tider för verksamheten (ingen bogsering efter 21.00 eller före 09.00 på lördagar och söndagar eller andra helgdagar).
 • undviker flygning och framförallt stig- och sjunkvägar över områden där en lugn omgivning förutsätts råda t.ex. sjukhus, äldreboende, kyrkor, fritidshus och rekreationsområden, naturskyddsområden etc. Varierar stigrutter för att ej skapa bullerkoncentration.
 • utnyttjar alltid maximal stig- och sjunkförmåga vid start och landning med bogserflygplan eller motorseglare.
 • föredrar vinschstart, inte bara p.g.a. lägre kostnad utan även av miljöhänsyn.
 • underskrider aldrig lägsta tillåtna flyghöjd över samhällen eller bebyggelse.
  utnyttjar alltid de senaste tekniska hjälpmedel som finns för att minska buller (t.ex. tre-/fyr-/fembladiga propellrar, ljuddämpare mm) på bogserflygplan och motorseglare. Flygplansindividens bullervärde skall ligga väsentligt under tillåtet gränsvärde.
 • har ett lågt bullervärde som första prioritet vid nyanskaffning av bogserflygplan och motorseglare.
 • undviker onödigt buller även på marken med t.ex. fältbilar och, om sådana måste finnas, skall de ha katalysator och fungerande ljuddämpare.
 • iakttar skärpt uppmärksamhet under vår och försommar då det finns många nyfödda djur i markerna. T.ex. vid gräsklippning av fältytor. Extra hänsyn skall tas på och runt områden med speciellt utsatta djurarter och framförallt viktigt vid häcknings- och ungfågeltider.
 • har uppsikt på var t.ex. naturskyddsområden ligger och landar absolut inte ute i ett fågelskyddsområde i häckningstid.
 • respekterar och tar hänsyn till flora och fauna, speciellt om det finns sällsynta eller fridlysta växter på eller omkring området.
 • planerar sin flygning så att utelandning på växande vall- eller spannmålsarealer undviks. Om utelandning ändå skett, ser till så att nyfikna ej beträder växande vall eller spannmålsarealer.
 • håller bygglokaler, klubbhus, hangarer, parkeringsplatser och campingplatser rena och städade och iakttar gällande miljöhanteringsregler med avseende på återvinning och kretsloppstänkande.
 • har ett fungerande system för hantering av miljöfarligt avfall från t.ex. bygglokalen. 

Segelflygets Miljöpolicy

 • Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn på kvalitets-, säkerhets- och miljöfrågor.
 • Segelflyget skall verka för att med god marginal uppfylla och överträffa de lagar och andra krav som ställs på vår organisation.
 • Segelflygets miljö- och kvalitetspolicy skall finnas tillgänglig för allmänheten i såväl tryckt form som genom vår officiella hemsida.
 • Alla som är verksamma inom segelflyget skall ha kännedom om innehållet i policyn. Aktuell policy skall anslås på alla anslagstavlor i respektive klubblokal.

Segelflygets huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av följande områden:
 • Utsläpp till luft från fossila bränslen vid t ex flygbogsering eller annan transportverksamhet. Där så är möjligt skall vi sträva efter att minimera vår användning av fossila bränslen vid all verksamhet.
 • Användning av kemikalier vid reparation och underhåll av flygplan. Kemikalier påverkar inte bara den yttre miljön utan utgör även ett arbetsmiljöproblem vid användning. Vi skall sträva efter att använda enbart de kemikalier som är nödvändiga för verksamheten och iaktta de försiktighetsmått som krävs i olika arbetsmoment.
 • Buller i vår verksamhet hänför sig framförallt till flygbogsering. Vi skall sträva efter att minimera uppkomsten av buller genom att så långt möjligt bevaka teknikutveckling, välja optimal teknisk utrustning samt välja de flygvägar som ger upphov till minsta möjliga buller. Vi skall verka för att ha en god relation med allmänheten och andra som kan tänkas påverkas av vår verksamhet. Eventuella klagomål skall alltid beaktas och behandlas enligt fastlagda rutiner.

Miljöpolicyn finns även här som powerpoint.

Uppdaterad: 2016-06-07 16:38
Skribent: Kjell Folkesson

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +46 515-37151, +46 515-37156 Ann-Lis
Fax: 08-751 98 16
E-post: This is a mailto link